Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temperament scale for children: reliability and validity study

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), cilt.9, ss.5-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn tutumları ile ergenlerin arkadaşlık ilişkileri ve akran sapması arasındaki ilişki

TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), cilt.12, ss.294-302, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Akran Sapması

Journal of humanities and tourism research (Online), cilt.10, ss.249-261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 Pandemisinde yetişkinlerde yaşamın anlamı ve ölüm kaygısı ile iyilik hali arasındaki ilişkinin incelenmesi

TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), cilt.12, ss.458-472, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Matematik Testi (EMAT) Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.326-350, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attachment Anxiety and Avoidance in Adolescents and Its Relationship with Social Exclusion

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI), cilt.9, ss.32-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencilerinde Benlik Kavramının İncelenmesi

Journal of humanities and tourism research (Online), cilt.10, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık ile Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Arasındaki İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.19-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencilerinde Mükemmelliyetçi Öz-Sunum ve Problem ÇözmeBecerileri

Çocuk ve Gelişim Dergisi, cilt.2, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ: GEÇDA SONUÇLARI ÖRNEĞİ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.1323-1346, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlı Bakım Bölümü Öğrencilerinin Kişisel Değer Tercihlerine Göre Yaşlıya Yönelik Tutumları

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.12, ss.1-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş ve Normal Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Problemleriyle Başa Çıkma Yöntemleri

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.37-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAKIN GEÇMİŞTE ÇOCUKLARIN OYNADIKLARI OYUN VE OYUNCAKLAR

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.37, ss.105-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Yaş Grubundan Bireylerin Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.56-69, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Distress Toleration Status, Depression, Anxiety and Stress Levels of Parents Who Have Normally Developed Children and Who Have Intellectual Disability Children

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.347-361, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çocuğu İlkokula Devam Eden Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Görüş ve Tutumları Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.323-340, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş ve Normal Gelişen Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sıkıntıyı Tolere Etme, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.347-361, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorba ve Kurban Çocuk Davranışlarını Değerlendirme Formu: Güvenilirliği ve Geçerliliği

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.246-261, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Çocuklarda Öz Düzenleme Becerileri ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Journal of History Culture and Art Research, cilt.7, ss.385-395, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Anne-Babaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarıyla İletişimlerinin İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi-ASOSJOURNAL, cilt.6, ss.491-411, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki

Elementary Education Online, cilt.17, ss.384-395, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ergenlerin Sosyal Becerileri ve Okula Yönelik Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.51-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.137-166, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nesilden Nesile Kültürel Aktarımda Oyun ve Oyuncakların Rolü

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, cilt.3, ss.32-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne-Baba Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Üç Farklı Ölçek Geliştirme Çalışması

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, ss.659-676, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocuklarının Hareket Becerileri Üzerine Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.40-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimi ve Öğretmenlerin Çocuk İhmal ve İstismarı Konusundaki Görüş ve Tutumları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.436-453, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMOGRAFİK BAZI ÖZELLİKLERİN AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN FARKINDALIĞI YORDAMA DÜZEYİ

The Journal of International Civilization Studies, cilt.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Okul Öncesi Dönem Çocukların Problem Davranışlarının İncelenmesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.215-226, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Meslek Gruplarından Bireylerin Şiddete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.881-896, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.462-472, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar ve Oyun Ortamında Akran Etkileşimi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.19-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre İncelenmesi

Joiss Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.583-596, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğretmenlerinin Oyunu Öğretim Yöntemi Olarak Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.2157-2166, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIAL SKILLS INVENTORY SSI VALIDITY AND RELIABILITY STUDY AND THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, ss.44-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of University Students towards Individuals with A Disability

Advances in Environmental Biology, cilt.10, ss.231-235, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuktan Çocuğa Diş Sağlığı Eğitiminin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.46-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKTAN ÇOCUĞA DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.46-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.204-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE INVESTIGATION OF THE REASONS PREFER OF TOYS BY CHILDREN

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, ss.47-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kültürlerde Aile Çocuk Etkileşimlerinin Öğretmen Bakış Açısına Göre İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1477-1484, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Babaların Okul Öncesi Dönem Çocukları ile Etkileşimlerinde Oyunun Yeri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1283-1289, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyuncak Satıcılarının Bakış Açısından Bireylerin Oyuncak Satın Alma Davranışlarının İncelenemes

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.14-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF THE PILOT STUDY OF PRESCHOOL SOCIAL SKILLS EDUCATION PROGRAMME

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, ss.72-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Okula Yönelik Öfke Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.280-296, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Physical Training on Social Skill Levels of Prescholl Children

Journal of Sports Science, cilt.3, ss.281-288, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

THE INVESTIGATION OF VIEWS OF CHILD PARENTS AND EDUCATORS TO INCLUSION PRACTICE IN PRESCHOOL PERIOD

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, cilt.2, ss.82-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Algıladıkları Anne-Baba Tutumları ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Journal of Science Culture and Sport, ss.73-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen 9-10 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, ss.146-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Olarak Aday Gösterilen 9-10 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, ss.146-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Bir Erken Müdahale Modeli Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.1, ss.309-314, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SPORA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, ss.103-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlkokul Öğrencileri ve Annelerinin Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.43-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı İle Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.28-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.31-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi ve İlkokullarda Aile Katılımı Etkinlikleri ve Ebeveyn Beklentilerinin İncelenmesi

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk Islam World Social Studies, cilt.2, ss.14-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul ve Ortaokullarda Risk Göstergeleri ve Müdahale Yaklaşımlarının İncelenmesi

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, cilt.1, ss.77-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesinde Geliştirilen Ölçme Değerlendirme Araç ve Yöntemlerinin Tanıtımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.74-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri ile Anne Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Milli Eğitim Dergisi, cilt.44, ss.106-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of Physical Training on Social Skill Levels of Preschool Children

Journal of Sports Science, cilt.3, ss.282-289, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma Görevlisi Akademisyenlerin İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışı Mobbing Algısı ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, cilt.47, ss.141-154, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, ss.479, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerinin Çocukların Serbest Oyun Davranışları Üzerine Etkisi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., cilt.5, ss.125-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLAR İÇİN HAREKET VE SOSYAL BECERİLERİN GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, ss.89-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MOUTH AND DENTAL HEALTH PROBLEMS OF CHILDREN WITH DISABILITIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, cilt.2, ss.134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları İle Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Views of Teachers and Parents with regard to Supporting Social Skills at Preschool Children

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.99-114, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Çocukların Sosyal Beceri İle Çevresindeki Yetişkin Etkileşimleri Arasındaki İlişki

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.115-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Görüşleri

Akademik Bakış Dergisi/Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ss.1, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul Öncesi Çocukların Sosyal Beceri ile Çevresindeki Yetişkin Etkileşimleri Arasındaki İlişki

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.115-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Çocuklarda Şiddet Davranışları

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.1-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarla “Televizyon Projesi”nin Uygulanması

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.118-129, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Çocukların Beslenmesi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.130-144, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of Adolescents’Methods of Coping with Stress

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.9, ss.85-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif Katılımlı Aile Eğitimi Çalışması Örneği “Çocuğumuza Bir Oyuncak Yapalım”,

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.5, ss.254-270, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.17-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altı Yaşında Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarıyla İlişkilerinin İncelenmesi

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.5, ss.72-86, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.9, ss.892-904, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Parental Acceptance in The Success of Inclusion in Preschool Education

The International Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.1-10, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Serbest Zaman Etkinliklerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.41-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.11, ss.247-256, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence Of Allocation Unit And Demographic Characteristics On Fathers’ Attitudes Towards Their Children

Pakistan Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.84-90, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5 6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.19-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5 6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.121-136, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukların Yardımlaşma ve Paylaşma Değerine İlişkin Görüşleri

2.International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.271-280

COVID 19 Pandemisinin Eğitimcilerin “Akıllı Telefon” Metaforlarındaki Değişime Etkisi

2.International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.261-270

Eğitimcilerin Akıllı Telefona İlişkin Zihinsel İmgeleri

Al Farabi 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2020, ss.251-257

Okul Öncesi Eğitimde Kitap Okuma ve Etkileşimli Kitap Okuma Uygulamaları

Al Farabi 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2020, ss.246-250

Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumları

II International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.825-831

Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarında Mesleki Tutum ve Öz Yeterlik Algısı

II International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.92-98

Bilsem Uygulamalarının Merkeze Devam Eden Öğrenciler ve Ailelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Imeset’18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.377-384

İlköğretime Devam Eden Çocukların Üstün Yeteneklilik ile İlgili Görüşleri

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai) Imeset’18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018, ss.218-222

The Interaction of Infants with the Television, Smart Phone and Tablet Computers

International Conference on Cyber Security and Computer Science, Safranbolu, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.130-133

Okul Öncesi Çocukların Bilgisayar Teknolojileri Kullanımının Annelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi

2.Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.686-693

Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgisiyle Anne-Baba-Çocuk İletişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.48

Okul Öncesi Dönem Çocukların Anne-Baba-Çocuk İletişiminin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.141

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve S pora Yönelik Tutumları

6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Sosyal Değer Kazanımları

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.578-590 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumu

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi ICSSCA, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.361-369

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkileri ve Duygu Düzenleme Becerileri

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.56-64

Üstün yetenekli ve normal gelişen ergenlerin arkadaşlık ilişkilerinin incelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017

İlkokul Dönemi Çocuğa Sahip Anne-Babalara Yönelik “Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması

1.Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.39-45

AHISKA TÜRKÜ KADINLARIN ÇOCUK BAKIM GELENEKLERİ(ERZİNCAN ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.299-305

Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babalara Yönelik “Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.3, ss.1-10

Üniversite Öğrencilerinin Başarısızlık Durumlarının İncelenmesi

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.3, ss.19-31

Ebeveynlerin Okul Öncesi Çocukların Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılımına İlişkin Görüşleri

International Symnposium on Social Sciences, Alanya-Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.377-386

Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarını İki Farklı Bakış Açısından İncelenmesi

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.11-18

GÖÇMEN VE TÜRK ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISIYLA ” YAŞAMA HAKKI”

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, Düzce, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.92

Okul Öncesi Dönem Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.448-450

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Şişman-Zayıf Kavram Algılarının İncelenmesi

IX.International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.15-27

Lise Öğrencilerinin Anne-Baba Tutum Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.423-435

Gençlerin Değer Kazanımı ve Ebeveynlerin Rolü

1.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-ASOS Congress, Elazığ, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2016, ss.1538-1546

Hastane Çalışanı ve Ebeveyn Bakış Açısından Hastane Oyun Alanlarının İşlevselliğinin İncelenmesi

ERPA International Congress on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.729-237

Çevre Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

ERPA International Congress on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.723-728

Anne Babaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.270-284

Çocukların Oyun ve Oyuncak Algılarının İncelenmesi

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.137-147

Çocuk Oyun Parkları Güvenliğinin İncelenmesi

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.395-403

Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakışı

Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, cilt.1, ss.417-440

Evaluation of University Student s Interpersonal Problem Solving Skills

The 6th International Conference on InterdisciplinarityinEducationICIE’11, 28 - 30 Haziran 2011

Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu "Aktif ve Mutlu Bir Toplum İçin Herkes İçin Spor" Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mart 2015

Okul Öncesi ve İlköğretim 1 5 Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.573-578

Öğrenci Yurtları ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Öfke Stillerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.114-119

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda gelişim ve öğrenme

Çocuk Gelişimi Uygulamaları, Neriman Aral, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.4-33, 2020

Okul öncesi eğitim kurumlarında hijyen

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik, Arzu Özyürek, Editör, Adana Nobel Kitabevi, Antalya, ss.50-100, 2019

Okul Öncesi Dönemde Duygusal Zeka ve Sosyal Beceriler

Toplumsal Değişimin Eğitim, Mimari, Edebiyat ve Kadın Hayatına Etkileri, Aydemir, Leyla, Editör, Dora, Bursa, ss.45-56, 2019

Oyuncak kütüphanesi uygulamasının okul öncesi çocukların değer kazanımına katkıları

Ailede Çocuk, Genç ve Yaşlılar Üzerine Araştırmalar, Talas, Mustafa., Editör, iksad, Ankara, ss.143-169, 2019

Okulda sağlık ve güvenlik eğitimi

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik, Özyürek, Arzu, Editör, Çukurova Nobel, Antalya, ss.203-227, 2019

Parental Attitudes of the Parents of Children Based on the Perspectives of Spouses

An Overview of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education, Bağcı, Hakkı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.1-12, 2018

Doğum Öncesi Gelişim

Çocuk Gelişimi, Neriman Aral, Fulya Temel, Editör, Hedef, Ankara, ss.34-55, 2018

Gelişimsel yaşam krizleri

Aile Yaşam Döngüsü, Kezban Tepeli, Ender Durualp, Editör, Hedef, Ankara, ss.262-286, 2018

ÇOCUKLARLA UYGULANABİLECEKHAREKET ETKİNLİKLERİ

ERKEN ÇOCUKLUKTA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, ÖZYÜREK ARZU, Editör, VİZE, Ankara, ss.154-168, 2017

Avusturya

Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Yasemin Aydoğan, Editör, Nobel, Ankara, 2017

İtalya’da Eğitim

Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Yasemin Aydoğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.253-263, 2017

Hareket Becerileri Gelişimi Destekleyici Eğitim Programı, Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor

Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor, Arzu Özyürek, Editör, Vize, Ankara, ss.116-139, 2017

Çocuklarla Uygulanabilecek Etkinlikleri

Erken Çocuklukta Beden Eğitimi ve Spor, Arzu Özyürek, Editör, Vize, Ankara, ss.154-252, 2017

Examination of the Effects of Child-to-Child Approach on the Oral and Dental Health of Primary School Students

Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, A.J. Gallard, L. Ramos, Editör, Peter Lang AG, ss.179-196, 2016

Değiştirilen Davranışın Sürdürülebilirliği

Anne Baba ve Eğitimciler için Çocuklarda Davranış Yönetimi, Özyürek, Arzu, Editör, Vize, Ankara, ss.140-151, 2016

The Study of Social Skills and Peer Attachment of Adolescent

Recent Advances in Health Sciences, Çamlı, A. A, Ak, B., Abacı, R. & Efe, R., Editör, St. Kliment Ohridski University, Sofija, ss.405-498, 2016

Supporting Memory Development in Early Childhood

Recent Advances in Health Sciences, Çamlı, A.A., Ak, B., Arabacı, R., Efe, R., Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.409-413, 2016

Supporting Memory Development

Recent Advances in Health Sciences, Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.409-413, 2016

The Study of Social Skills and Peer Attachment of Adolescent

Recent Advances in Health Sciences, Adil, Bilal, Ramiz, Recep, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.405-498, 2016

The Important of Physical Education and Sportif Activities in Preschool Period

Education in 21st Century Theory and Practice, Koleva, I., Efe, R., Atasoy, E. & Kostova, Z. B., Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.297-302, 2015

The Important of Physical Education and Sports Activities in Prescholl Period

EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21 CENTURY, Irina Koleva, Recep EFE, Zdravka Blagoeva Kostova, Emin ATASOY, Editör, St.Kliment Ohridski Universty Press, Sofija, ss.297-302, 2015

Recognition and Evaluation of Preschool Children

Education in 21st Century Theory and Practice, Koleva, I., Efe, R., Atasoy, E. & Kostova, Z. B., Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.271-277, 2015

Özel Gereksinin Olan Çocukların Ruh Sağlığı

Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN - Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.149-171, 2015

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme

Çocuk Ruh Sağlığı, Aydoğan, Yasemin ve Gültekin Akduman, Gülümser, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.45-68, 2015

Aile Çocuk Etkileşimi

Çocuk Ruh Sağlığı, Aydoğan, Yasemin ve Gültekin Akduman, Gülümser, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.73-98, 2015

Özel Eğitim Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler

Çocuk Ruh Sağlığı, Aydoğan, Yasemin ve Gültekin Akduman, Gülümser, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.149-171, 2015

The Important of Physical Education and Sportif Activities in Preschool Period

Education in 21st Century Theory and Practice, I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy & Z. B. Kostova, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.297-302, 2015

The Important of Physical Education and Sportif Activities in Preschool Period

Education in 21st Century, I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy & Z. B. Kostova, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.297-302, 2015

Pre-school Social Skills Support Project (PSSSP)

Preschool Education in Turkey And in the World A Theorical and Empirical Perspective, H.A. Başal, E. Ömeroğlu, Z.Kostova, Editör, Kliment Ohridski University Press., Sofya, ss.88-91, 2014

Training Program for Pre-school Social Skills Support Project (PSSSP)

Preschool Education in Turkey And in the World A Theorical and Empirical Perspective, H.A. Başal, E. Ömeroğlu, Z.Kostova, Editör, Kliment Ohridski University Press., Sofya, ss.441-446, 2014

Social Skills in Preschool Period

Preschool Education in Turkey and in the World A Theorical and Empirical Perspective, H.A. Başal, E. Ömeroğlu, Z. Kostova, Editör, Kliment Ohridski University Press., Sofya, ss.10-14, 2014

Pre-School Social Skills Evaluation Scale (PSSES)

Preschool Education in Turkey And in the World A Theorical and Empirical Perspective, H.A. Başal, E. Ömeroğlu, Z.Kostova, Editör, Kliment Ohridski University Press., Sofya, ss.436-440, 2014

Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları

Anne Baba Eğitimi, Güler, Tülin, Editör, Pegem Yayıncılık, Ankara, ss.35-52, 2010