Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkmenler ve Kürtler Arasında Bektaşî Geleneği: Irak Örneği

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.261-277, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekkelerin Toplumsal Alandaki Hizmetlerine Irak’tan Bir Örnek: Biyâre Tekkesi

AKADEMİAR, ss.49-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana Halid el-Bağdadadî’ye Göre İrşad ve Mürşid-i Kâmil

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.5-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Safevilerin Şiileştirme Siyasetinin Mağduru Olan Bir Aile: Haydarîler ve Irak’taki Faaliyetleri

NECMEDDİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHŞYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.46, ss.37-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu’nun İlim ve Tasavvuf Hayatında Öne Çıkan Berzencî Uleması

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.421-430, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nakşibendiyye Tarikatının Kuzey Irakta Yayılması ve Başlıca Tekkeleri

Universal Journal of Theology, cilt.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müceddidi Şeyhi Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’xxnin Ortadoğu’xxdaki Misyonu

Ağrı İslami İlimler Dergisi, cilt.1, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Irak ta Tasavvuf ve Tarikatlar

AKADEMİAR, cilt.1, ss.15-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoca Ahmed Yesevî ve Yunus Emre nin Türklerin Tasavvufî Kültürüne katkıları

UNİVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY, cilt.2, ss.133-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Abdülganî en-Nablusî en-Nablusî’xxnin Mevlevîlik Müdafaası: el-Ukûdü’xxl-Lü’xxlüiyye fî Tarîki’xxs-Sâdeti’xxl-Mevleviyye Adlı Eseri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.1125-1151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyyid Mahmud Birifkani nin Birifkan Seyyidleri Adlı Eserinde İsimleri Zikredilen Ahlatlı Sühreverdî Şeyhleri

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2, ss.41-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Ebûbekir Abdülaziz es Sincârî ve Kâdiriyye Tarikatının Kuzey Irak taki Erken Dönem Faaliyetleri

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli E-Dergisi, ss.147-160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhyiddin İbnü’xxl-Arabî’xxnin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir Kanalları ve Meşhur Takipçileri

Universdal Journal of Theology, cilt.1, ss.51-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII Yüzyılda Kuzey Irak ta Tasavvufî Faaliyet Yürüten Kâdirî Şeyhleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.29-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melaye Cizîrî ve Tasavvufî Kürt Edebiyatının Gelişim Dönemi

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.48-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağdat ta Selefî Bir Çevrede Yetişen Sûfî Bir Âlim Ebü s Senâ Mahmud Şihabüddin el Âlûsî ö 1270 1854

Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.105-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî nin Halifelerinden Şeyh Osman Sirâcüddin et Tavîlî ö 1283 1866 ve Biyâre Medresesi Tekkesi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.260-285, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kâdiriyye nin Şehrizor Bölgesinde Yayılması

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.51-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu daki İrşad Merkezlerinden Nehrî Tekkesinin Osmanlı Rus Savşlarındaki Olumlu Katkıları

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.103-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaçar Hanedanı Döneminde 1795 1925 İran da İrşad Faaliyeti Yürüten Nakşbendî Hâlidî Şeyhleri

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.77-102, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdüssamed Tûdâr ın Nûru l Envâr ına Göre İran da Şâziliyye nin İzleri

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.45-72, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mahabatlı Sûfî Şair Vefâyî nin Tuhfetü l Mürîdîn Adlı Eserinde Şeyh Ubeydullah ı Nehrî ve Halifeleri

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.227-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Şemsüddin el Ahlâtî ve Birîfka Tekkesi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.121-139, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Melaye Cizirî’nin Divan Şerhleri Arasında el-İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvâni’ş-Şeyhi’l-Cezerî

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.53-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Hâlid i Bağdadî ve Akîde i Îmân Adlı Eseri

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.157-171, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AĞRI’NIN SİYASÎ HAYATINDA ETKİLİ OLMUŞ MUTASAVVIF BİR PARLAMENTER ŞEYH KASIM KÜFREVÎ

V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, cilt.1, ss.457-462

Şehrezor Ulemasının İslam Bilim Tarihine Katkıları

3. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.667-683

Ağrı’nın Siyasî ve Toplumsal Hayatında EtkiliOlmuş Mutasavvıf Bir Parlamenter: Şeyh Kasım Küfrevî

V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUHUN GEMİSİ SEMPOZYUMU, Ağrı, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.9-10

İslam Toplumunda Çatışma, Tefrika ve Buhran Dönemlerinin Panzehiri: Tasavvuf

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

HOCA AHMED YESEVÎ’YE GÖRE İNSANIN MANEVÎ TERAKKİSİ

2. Uluslararası Ahmed-i Hanî Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018

HOCA AHMED YESEVİNİN TASAVVUFİ PENCERESİNDEN ÖRNEK TÜRK TOPLUMUNUN MEZİYETLERİ

VI. Uluslararası Şeyh Şabanı Veli Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.288-296

Bağdattan Zapın Kalbine Tasavvufi Yolculuk: Kadiriyye ve Nakşibendiyye Sufilerinin Faaliyetleri

1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.833-846

Cumhuriyet Döneminde Iğdır ve Çevresinde Tasavvuf Kültürünü Yaşatan Mutasavvıflar

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2017

Cumhuriyet Döneminde Ağrı’da İlim ve Tasavvuf Hayatına Yön Veren Şahsiyetler ve Toplumsal Hayata Tesirleri

IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’xxun Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.507-512

Hâlidî Sürgünlerine Karahisar-ı Sahip Sancağından Bir Örnek: Şeyh İbrahim Efendi

Mevlana Halid-i Bağdadî ve Hâlidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017, cilt.1, ss.421-429

Osmanlı Döneminde Irak Türkmenleri Arasında Tasavvufî Hayatın Yaygınlaşması

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 Nisan 2017 - 28 Nisan 2016, cilt.4, ss.1-8

Nakşibendîliğin Ortadoğu da Yayılmasında Mevlânâ Hâlid el Bağdâdî nin Rolü

Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

Şeyh Adî b. Müsafir'den Seyyid Taha-i Nehri'ye Hakkari'de Tasavvufî Hareketlilik

Uluslararası Tarihte Hakkari Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2014, cilt.1, ss.559-570

Ahlat Bölgesinde XVI XVIII Yüzyıllar Arasında Halvetî Tarikatını Yayan Bir Aile Ahlâtîler

Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2013, ss.23-38

XVII Asır Halvetî Şeyhlerinden Şemsüddin Ahlâtî ve Kürtçe Tasavvufî Divanı

Uluslararası Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetîlik Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2013, ss.403-418

Hâlidiyye Medreselerinin Anadolu daki İlmî ve Kültürel Hayata Katkıları

Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2012, ss.267-287

Kitap & Kitap Bölümleri

Eyyûbiler Döneminde Musul ve Çevresindeki Tasavvufî Hareketlilik

Eyyûbîler’de İlim, Kültür ve Sanat, Abdulhalim Oflaz, Ümit Koca, Zeynep Akbudak, Furkan Erbaş, Moulay el-Hasan el-Hafidi, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.515-529, 2020

İslam Toplumunda Çatışma, Tefrika ve Buhran Dönemlerinin Panzehiri: Tasavvuf

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ VE TAHAMMÜL AHLAKI, Mahsun AYTEPE, Teceli KARASU, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.163-184, 2019

Şark Medreselerinde Kürtçe Eser Yazma Geleneği ve Molla Halil es-Siirdî’xxnin Katkısı

Molla Halil es-Siirdî Hayatı, Eserleri İlmi Kişiliği, M.Macit Sevgili, Hamit Sevgili, Abdullah Özcan, Muhammet Şerif Kahraman, Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.217-226, 2019

Hâlid el-Bağdâdî

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017

Seyyid Taha Hakkarî

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017

Hâlid-i Bağdâdî

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Ahmet Hamdi Furat, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1049-1078, 2017