Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve “Kanlı Seneler”in Bitmeyen Öyküsü”

Ermeni Araştırmaları Dergisi, ss.37-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOCALI BİR SAVAŞ SUÇUNA TANIKLIK (ERMENİSTAN SANIK SANDALYESİNDE)

Ermeni Araştırmaları, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vaynahlarda Tarikat ve Selefilik

Yeni Türkiye, ss.262-268, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeçenistan’da ’Resmi’ Mezhep: Kunta Hacı Virdi

Yeni Türkiye, ss.326-332, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gürcistan’xxda Din Siyaset ve Müslüman Azınlıklar

Yeni Türkiye, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Advanced Stage of Russia-Armenia Military Cooperation: The Joint Military Force

Review of Armenian Studies, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panslavimzin Çarlık Rusyası’nın ve Sovyetler Birliği’nin Balkan Politikaları Üzerine Etkisi

Uluslararası Suçlar Ve Tarih-AVİM, ss.17-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan Anayasa Yapımı Sürecinde Yürütme Erkinin Güçlendirilmesi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HASAN BEY ZARDABI FOUNDER OF AZERBAIJAN NATIONAL PRESS

Sovremennaya Nauchnaya Zhizn, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya da Yabancılar ve Yabancılaşan Vatandaşlar Zenofobi Kıskacında

TYB Akademi, cilt.6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya nın Suriye de Stratejik Hamleleri Sonu Meçhul Başlangıç

Yeni Türkiye, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya Federasyonu Anayasa Yargısında Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Üzerine Bazı Notlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam N Gotsinskinin Kafkasta teokratik devlet kurma çabaları ve Osmanlı ile ilişkiler

Avrasya İncelemeleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üzeyir Hacıbeyli Bestekar Yazar Düşünce Adamı

Sovremennaya Nauchnaya Misl, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzeir Hacıbeyov: kompozitor, publisist, obshestvenniy deyatel

modern scientific thought, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Kafkasya da Türk Azerbaycan Dilinin Rolü

Sovremennaya Nauçnaya Mısl, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey Kafkasya da Askerlik ve Müslümanlar

Sovremennaya Nauçnaya Mıls, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR ALT ETNİK KİMLİK OLARAK ÇERKEZ ERMENİLERİ ÇERKEZ HAY TARİHSEL VE ETNO POLİTİK YAKLAŞIM

Ermeni araştırmaları dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nogay Kıyımı Rusya İmparatorluğunun Nogayları İmha Eylemi ve Günümüzdeki Yankıları

Uluslararası Suçlar ve Tarih, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RUSYA NIN ERMENİSTAN DA ASKERÎ VARLIĞI HUKUKİ VE POLİTİK BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME

Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Rusya Rekabetinde Kuzey kafkasya

Avrasya İncelemeleri Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CAUCASUS 2012 DRILLS RUSSIA S EFFICACY ATTEMPTS IN THE CAUCASUS AS PART OF ITS SECURITY STRATEGIES

Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERMENISTAN DA ANAYASAL DÖNÜŞÜM SÜRECİVE ANAYASA NIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kilise Savafllar Moskova Kiev İstanbul

21. Yüzyıl, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Totalitarizm,Stalinizm. Baskı

Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler, 16 - 17 Kasım 2019

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Edebiyatta Vatanseverlik Konusu ve Milli Mücadele

Azerbaycan İlminin ve Tahsilinin Muasır Problemleri, 25 - 26 Mayıs 2019

Mirza Bala Mehmetzade`ni “Ermeniler ve İran” eseri üzerine notlar

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin 100 illiyine hesr olunmuş “Qafqazda dövletlerarası münasibetler, 23 - 25 Mayıs 2018

Rusya Federasyonunda Ombudsmanlık Kurumunun Yapısı ve İşleyişi

Birinci Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Sempozyumu: Türkiye-RusyaArasında Bilimsel, Teknolojik ve Ekonomik işbirliği, 4 - 05 Nisan 2019

Gürcistan Demokratik Cumhuriyetinin Teşekkülü Ve Devlet Sisteminin Temel Özellikleri (1918-1921)

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23 - 25 Aralık 2018

Erken Dönem Sosyalizm Rejimi ve Uygulanan Şiddet Hareketleri (Bildiriş Gazetesi Yazılarında)

3. Türkistan Kurultayı. Kafkasya ve Türkistanda 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri, Göç, Sürgün ve Kimlik, 3 - 05 Ekim 2018

Ombudsmanlık Kurumu: Tarihsel Kökenleri ve Uygulama Modelleri

Azerbaycan Cumhuriyetinin Uluslararası Topluma Entegrasyonu ve Hukuk Devleti İnşasında Hukuk İlminin Muasır Gelişim Eğilimleri, 14 Aralık 2018

Mirza Bala Mehmetzade’xxnin Azerbaycan Misak-i Millisi Üzerine Yorumlar

Azerbaycan Elyazmaları Dünya Kütüphanelerinde. Azerbaycan Cumh. 100. Yıldönümü, 13 Haziran 2018

Azerbaycan Mühaceretinin İstanbul’xxdan Yükselen Sesi: Bildiriş gazetesi (1930-1931)

Müslüman Şark’xxta ilk Parlamentolu Cumhuriyet, 21 - 23 Mayıs 2018

BİRİNCİ CUMHURİYET DÖNEMİ AZERBAYCAN’IN BENİMSEDİĞİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Müslüman Şarkta ilk Parlamentolu Cumhuriyet, 21 - 23 Mayıs 2018

Azerbaycan’a Karşı Tasfiye Planı: 1918 Mart Soykırımı

1918-ci il 31 mart azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Mədəniyyət Tarixinin Problemləri Əlyazmalarda” mövzusunda XVI ənənəvi respublika elmi konfransının materialları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 24 Nisan 2018

Şevket Süreyya Aydemir’in Gözüyle Bolşevik Devrimi ve Bolşevik Yönetimi (1917-1923)

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmları Kongresi, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Ekim 2017, ss.56-57

BOLŞEVİK DEVRİMİ, KIZIL ORDU VE RUSYA’xxDAKİ TÜRK ESİRLERİNİN KADERİ

100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ VE TÜRK DÜNYASI, 25 - 27 Ekim 2017

Günümüz Penceresinden Ahmet Ağaoğlu İslamiyet’te Kadın Eseri Üzerine Notlar

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 19 - 21 Ekim 2017

Yabancı Uyruklu Öğretim Üyelerinin Sosyal Yaşamlarıyla İlgili Çok Boyutlu Durum Analizi: Karabük Üniversitesi Örneği

International Congress On Management Economics And Business, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.388-392

Daxili və xarici təhlukəsizlik baxımından Gürcüstanın milli dovlət quruculuğu dövründə İslam siyasəti

Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 1 - 02 Haziran 2017

Askeri Hegemonya Politikasında Yeni Adım: Rusya-Ermenistan Ortak Silahlı Birlik Antlaşması

4.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26 - 28 Nisan 2017

Çoktaraflı İşbirliği Açısından Türkiye’xxnin Güney Kafkasya Politikası

FIRST INTERNATIONAL FORUMOF THE CAUCASUS STUDIES SCHOLARS, 17 - 18 Nisan 2017

TÜRKİYE AZERBAYCAN GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİNDE TÜRK VE MÜSLÜMANAZINLIKLAR FAKTÖRÜ

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

Kafkas Toplumlarının Adet Hukukunda Atalık Müessesesi

II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, 13 - 14 Mayıs 2016

Seküler Devlet Oluşumu ve Gürcistan Ortodoks Kilisesinin Hukuki Statüsünün Dönüşümü

Kafkasya'nın Otokton Halklarının İktidar ve Hukuk Sistemleri, 18 - 21 Mayıs 2016

Birinci Dünya Savaşı Döneminde Güney kafkasya nın Sosyo Ekonomik Gelişimi

1914-1918 Büyük harp ve Kafkas, Mahackala, Rusya, 6 - 08 Nisan 2016

Birinci Dünya Savaşı nda Rusya daki Türk Esirleri Konusunda Bazı Tespitler

1914’TEN 2014’E 100’ÜNCÜ YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NI ANLAMAK, 20 Kasım 2014 - 21 Kasım 2004

Arap Baharı nın Post Sovyet Alandaki Muhtemel Etkileri

Birinci Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları” Sempozyum Bildirileri. İstanbul Aydın Üniversitesi, 22 Mart 2013

Rus Türk İlişkileri Tarih ve Günümüz Meseleleri

Rusya Modernizasyonunun Sorunları, 22 Ekim 2012

XX srin vv ll rind kimlik mübariz sinin gücl nm si ışığında D rb nd mühiti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, 25 Mayıs 2012

Kafkasya nın Birleştirilmesi ve M E Resulzade nin Planları

Kafkas Halklarının Tarihinde Rusya'nın Rolü, 27 Şubat 2012

Kumuk Tarihinin Öğrenilmesinin Temel Hususları

Dağıstan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, 01 Şubat 2012

Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Pragmatist Boyutu

21. Yüzyılda Türk Dünyası, 05 Mart 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Ahmet Ağaoğlu’xxnun Hayatı ve Düşünceleri

Türkiye ile Türk DÜnyası Arasında Bir Köprü, , Editör, Bengü Yayınları, 2018

România ş i balcanii: reflectii istorico-geografice, , Editör, Editura Etnologicâ, 2018

Türkiye’xxnin Avrasya Eksenli Yumuşak Gücü Üzerine Bazı Tespitler

Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Üzerine Akademik Analizler, Yılmaz AyhanNuri, Kılıçoğlu Gökmen, Editör, Nobel Akademik Yayınları, Ankara, ss.113-134, 2018

I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSYA: TOPLUM VE ELİTLER

I. Dünya Savaşında Karadeniz ve Kafkasya, , Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 2017

Pankisi Vadisinde Kistler:

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Selefilik, Gelenekçilik, Kimlik ve Siyaset, Editör, Terazi, 2016

Gürcistan'da Din-Devlet veya Kilise-Siyaset İlişkisinin Zorlukları

Doğudan Batya Devletler Toplumlar Farklılıklar, , Editör, Aygan Yayıncılık, 2016

Borçalı Türkleri: İslam, Mezhep ve Din Temelli Sorunlar

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Ayşegül Aydıngün, Ali Asker, Yavuz Aslan Şir, Editör, Terazi, 2016

The Legal and Political Dimensions of Viceroyalty in the Caucasus

Turkish Russian Academics A Historical Study on the Caucasus, Center for Eurasian Strategic Studies (AVİM), Editör, Terazi yayıncılık, 2016

Gürcistan'da Devletleşme, Kimlik İnşası ve Müslüman Azınlıklar

Gürcistan daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları Kimlik Siyaset, Ayşegül Aydungün, Ali Asker, Yavuz Aslan Şir, Editör, Terazi yayıncılık, 2016

“Ermeni Meselesi” ve Kafkasya Gerçekleri

Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi İddialar Yalanlar Gerçekler, , Editör, Aygan Yayınları, 2015

Rus İstihbarat Sistemi

İstihbarat Örgütleri, Ümit Özdağ, Editör, Kripto , 2014

Gürcistan:De Jure Üniter, De Facto Parçalı

Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan Gürcistan ve Ukrayna, İsmail Aydıngün - Çiğdem Balım, Editör, Atatürk Kültür Merkezi, 2012

Halklar ve Diller Labirenti Dağıstan

Sovyetler Birliği nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar Türkiye ile İlişkiler, Erhan Büyükakıncı - Eyüp Bacanlı, Editör, Atatürk Kültür Merkezi, 2011

Rusya’da Yönetim Geleneğinin Değişemeyen Özelliği: Güçlü Yürütme

Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, Murat Aktaş, Bayram Coşkun, Editör, Nobel yayınları, 2011