Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye ve Avrupa da Girişimcilik Eğilimi Karşılaştırmalı Analiz

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.35-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizasyon-Çevre İlişkilerinin Kuantum Fiziği ile Açıklanması

The Journal of Academic Social Science, cilt.8, ss.156-179, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Tatmini ve Yaşam Doyumu Bağlantısı: İstanbul - Gaziantep İlleri Örneği

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.220-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik Tarzlarının Örgütsel Değişim ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Uygulama

Organizasyon Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.70-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE UYGULAMA

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.70-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen Örgüt Disiplinleri Arasındaki İlişki Modeli: Karabük Demir-Çelik İşletmesinde Bir Uygulama

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.692-699, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimine Yönelik Algı Araştırması: Karabük Örneği

Econder Uluslararası Akademik Dergi, cilt.3, ss.5-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnanç Turizmi: Kastamonu İli Turizm Alt Yapısına Katkısı

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.83-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENEN ÖRGÜT DİSİPLİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ MODELİ: KARABÜK DEMİR-ÇELİKİŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.692-699, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Girişimcilerde Öğrenen Örgüt Algısı ve İşletme Performansı İlişkisi

International Academic Journal, cilt.3, ss.74-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizasyon ve Çevre İlişkisi: Klasik Fizik Yaklaşımı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.201-228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının Şirket Performansları Üzerine Etkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.47-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yolsuzluk

International Academic Journal, cilt.2, ss.238-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Rekabetçilik Düzeyine Akademisyenlerin Bakış Açısı

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.485-514, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Banka Çalışanlarının Yetenek Yönetimi Algıları ve Örgütsel Öğrenme Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Atlas Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.114-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Porter ın Rekabet Stratejileri: Safranbolu Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama

Artvin Çoruh Üniversitesi uluslararası sosyal bilimler dergisi, cilt.4, ss.131-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Yönelik Algılarının Analizi Üzerine Bir Araştırma

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, cilt.2, ss.31-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kobilerin ortaklık modelleri algılamalarının analizi: karabük ili örneği

Karabük üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.7, ss.351-394, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

S. M. M. M. Bürolarının Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Karabük İli Örneği

II. Business Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.1147-1168 Creative Commons License

Stratejik yönetim ve EFQM mükemmellik modeli arasındaki ilişki üzerine bir çalışma

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.118-128

Örgütteki bireylerin kişilik özellikleri ile örgüt kültür ilişkisi

9.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019, ss.527-541

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TARİHSEL SEYRİ VE KARİYER YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TARAS SHEVCHENKO International Congress on Social Sciences - 2, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.398-411

SGK ÇALIŞANLARININ DURUMSALLIK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA 412 ORGANİZASYON ALGISI

TARAS SHEVCHENKO International Congress on Social Sciences - 2, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.412-429

Türkiye gençliğinin sosyo demografik yapısı ışığında kariyer beklentileri

Uluslararası sosyal beşeri ve eğitim bilimleri kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2018, ss.422-427

Demir çelik sektöründe öğrenen örgüt yapısının analizi

Business and Organizational Research, Karabük, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.142-150

Öğrenen Organizasyonlar ve İş Analitiği İlişkisi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi (Sos-Con 1.) 2018, 11 - 13 Mayıs 2018

Örgütsel Öğrenme ve İş Analitiği İlişkisi, Kavramsal Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

Öğrenen Organizasyon İçinde Tıbbi Mümessiler

6. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Kurumsal Öğrenmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Tıbbi Mümessiller Üzerine Bir Uygulama

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Mart - 03 Nisan 2018

Örgütsel Yaratıcılığın Ekogirişimciliğe Etkis

XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 Eylül 2016

The Effect of Organizational Creativity on Ecopreneurship

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, İtalya, 1 - 04 Nisan 2016

Y Kuşağının Bireysel Öğrenme Etkinliğinde Sosyal Medyanın Rolü

XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 Eylül 2016

The Role Of Social Media In Individual Learning Efficiency Of Y Generation

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, İtalya, 1 Eylül - 04 Nisan 2016, ss.241

The Affecting Factors of Vocational College Students’ Career Planning.

AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 19 - 22 Mayıs 2016

Melez Stratejilerde Ambidexterity nin Rolü ve Örgüt Performansı

INMAR International Management Research Congress, 19 - 20 Mart 2016

Profesyonelleşme Olgusu ve Mali Müşavirler Üzerinde Bir Uygulama

INMAR International Management Research Congress, 19 - 20 Mart 2016

Açık İnovasyon Partnerleri, Süreci ve Tamamlayıcı Öğeleri

INMAR International Management Research Congress, 19 - 20 Mart 2016

A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.2-11 identifier

Who s Mobbing Whom

6th International Strategic Management Conference, St.Petersburg, Rusya, 2 - 04 Temmuz 2010

Understanding Motivation Between Unisversity Staff Financial or Moral

5th International Conferences on Businees Management and Economics, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009

Etik Açıdan Kastamonu Esnafı

2. Kastamonu Kültür Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2003

Kitap & Kitap Bölümleri