Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Open Door to Prevent Counterproductive Work Behavior: Ethical Leadership

ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURISTICOS-ABET, cilt.9, ss.1-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tükenmişlik Sendromu: Kamu Kuruluşu Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.211-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Satış Mümessillerinin EtikDavranış Algılarının BelirlenmesiÜzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.261-278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Elemanlarının Algıladıkları Psikolojik Sözleşme İhlalleri, Örgüte Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.87-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Yıldırma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Etkisi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.2990-3005, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Çalışanlarda İş-Aile Çatışması, Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.215-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Ve Kültürel Farklılıklar Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.1970-1985, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik Liderlik Davranışının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.696-705, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal İmaj Algısında Fiziki Unsurların Müşteri Sadakatine Etkisi: Tarihi Otel İşletmelerinde Bir İnceleme

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.497-519, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Emek Konusunu Araştıran Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.818-837, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destekleme Davranışı ve Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında Kırsal Turizmin Etkilerinin Değerlendirilmesi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.655-678, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Sektöründe Çalışan Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yol Analizi

İşletme Araştırmaları DergisiJournal of Business Research-Turk, cilt.10, ss.600-624, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1592-1611, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DUYGUSAL EMEK: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.14, ss.1167-1181, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KURUMSALLAŞSAK MI? KURUMSALLAŞMASAK MI? AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.4, ss.1366-1375, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÖNETİCİLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.10, ss.1045-1057, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mikro Açıdan Turizm Sektörü Yöneticilerinin Duygusal Zeka Düzeylerini Etkileyen Demografik Değişkenler

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, ss.120-130, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Yönetimi Olgunluk Modellerine Göre İşletmelerin Bilgi Yönetimi Düzeyleri Genel Bir Bakış

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ss.69-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Sessizlik Türlerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.123-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Cam Tavan Sendromu Engellerini Aşmak

Kamu-İş; İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.14, ss.99-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.49-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turizm Çalışanlarının Kurumsal İtibara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Cumhuriyet Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 - 30 Ekim 2019

İş-Aile Çatışmasının Kadın Çalışanların Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Econder I. International Economics, Business and Social Sciences Congress, 18 - 20 Ekim 2019

TURİZME YÖNELİK TUTUMU ETKİLEYEN UNSURLARINBELİRLENMESİ

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 29 - 31 Mart 2018, ss.266

ÇALIŞMA HAYATINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNE BİR ALANARAŞTIRMASI

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 29 - 31 Mart 2018, ss.276

Kitap & Kitap Bölümleri

Smart Tourism, Smart Cities,and Smart Destinations asKnowledge Management Tools

Handbook of Research on Smart Technology Applications in theTourism Industry, Evrim Çeltek, Editör, IGI GLOBAL, ss.371-390, 2020

Benchmarking as a Strategic Implementation in Crisis Management

Academic Studies in Socal Sciences, Prof.Dr.Hasan BABACAN, Assoc.Prof.Dr. Meriç ERASLAN, Assoc.Prof.Dr.Abidin TEMİZER, Editör, IVPE, Cetinje, ss.372-387, 2020

Strategic Role of Human Resource Management in Tourism Enterprises

Recent Advances in Social Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk, Ramiz Arabacı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.275-289, 2019