Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN “TEFSÎRÜ’L-LÜBÂB TERCÜMESİ” VE DİL ÖZELLİKLERİ

Karabük Türkoloji Dergisi, cilt.1, ss.103-150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manisa İl Halk Kütüphanesindeki“Tefsîr-i Kur’ân” Eseri ve Söz Varlığı Üzerine

Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.29, ss.151-188, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TERCÜME İ TEFSİRİ L LÜBÂB ESERİNİN HÂZİN TERCÜMESİ MUSA BİN HACI HÜSEYİN EL İZNİKÎ VE BAŞKA MÜELLİFLER TARAFINDAN TELİF EDİLMESİ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.53, ss.91-110, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili Öğreticisi Olarak Kaşkarlı Mahmud ve Öğretim Metodu Açısından Dîvânü Lugâti t Türk

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.48, ss.193-202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacı Bektaş ve Makâlât ının Arapça Aslı Hakkında

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.45, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uğur GÜRSU Lügat i Bulgarî Akademi Titiz Yayınları İstanbul2013 303 s ISBN 978 605 4673 26 1 tanıtma

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Tercüme Edilen Ebu l Leys Es Semerkandî Tefsiri nin Asıl Müellifi ve Tercümeye Verilen İsim

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dr Abdulkadir Emeksiz Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa Mühür Yayınları İstanbul 2010 303 s ISBN 978 605 4268 17 7 Tanıtma

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDA TÜRKÇE KUR’AN TERCÜMELERİ (TEFSİRLERİ)

Kur an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi- Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2017

HATİBOĞLU MUHAMMED’İN BAHRÜ’L-HAKÂİK ESERİ VE ANLAMBİLİM AÇISINDAN DEĞERİ ÜZERİNE

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya/Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.309

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN “TEFSİRÜ’L-LÜBÂB TERCÜMESİ” VE DİL ÖZELLİKLERİ

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017, ss.125

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Türkçe Kur’xxan Tefsirleri

Türkiye’xxde Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Hatiboğlu Muhammed in Bahrü l-Hakâik Eseri Üzerine

Honazlı Hatiboğlu Muhammed i Anma Paneli, Denizli, Türkiye, 20 Aralık 2014

Hak Dini Kur an Dili Eserinde Kur an ın Türkçeye Tercümesi Görüşünün 14 15 Yüzyıldaki Türkçe Kur an Tercümelerindeki Görüşlerle Karşılaştırılması

Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşmesinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları, Uluslararası Sempozyum, İstanbul 2012, Türkiye, 20 - 21 Temmuz 2012

TÜRKÇEDE SADELEŞME HAREKETLERİNİN TÜRKÇENİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, 30 Mayıs-1 Haziran 2012, 30 Mayıs - 01 Haziran 2012

Enfesü l-Cevâhir Adlı Kur an Tercümesi nin Müellifi Meselesi

Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-20.yüzyıllar), İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011

15 YÜZYILDA YAZILMIŞ OLAN ENFESÜ L CEVÂHİR ADLI KUR AN TERCÜMESİ NİN MÜELLİFİ MESELESİNE DAİR TESPİTLER

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Nisan 2011, 27 - 30 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

HATİBOĞLU MUHAMMED’İN BAHRÜ’L-HAKÂİK ESERİ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE

Filoloji ve Kültür Araştırmaları Ord. Prof. Aziz Kayumov’a Armağan Kitabı, , Editör, Karabük Üniversitesi, Karabük, ss.787-799, 2019