Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Düzeylerinin Analizi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.235-250, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARININ 2002-2016 VERİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.11, ss.296-316, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIALEFFICIENCIES WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(DEA) AND MULTI-ATTRIBUTE UTULITY THEORY(MAUT) METHODS

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.115-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Empirical Analysis of Financial Failures of Enterprises with Altman Z-Score and VIKOR Methods: BIST Food Sector Application

AUSTRALASIAN ACCOUNTING BUSINESS AND FINANCE JOURNAL, cilt.12, ss.77-101, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determining the impact of financial characteristics on firm profitability: An empirical analysis on borsa Istanbul energy firms

WSEAS Transactions on Business and Economics, cilt.15, ss.547-559, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Yol Analizi ile Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.8, ss.177-200, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ Kredileri ile İhracat ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Ampirik Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.3291-3302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Factors Affecting Individual Investor Behaviours A Study on Bankers

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.5, ss.531-543, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul A Case Study Using the Entropy Based TOPSIS Method

International Journal of Finance Research, cilt.6, ss.124-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF BALANCE SHEET AND EQUIVALENT DOCUMENTS IN ASSESSING FINANCIAL PERFORMANCES OF THE COMPANIES JOINING IN TURKISH PUBLIC TENDERS

Interational Joural of Economics, CommerceManagement, cilt.2, ss.1-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİLERDE FİNANS YÖNETİMİ

International of Journal Science Culture and Sport, ss.208-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi Bir Hastane Uygulaması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.179-198, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BANKALARIN ŞUBE BAŞINA PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRK KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÖRNEĞİ

İCAFR’20 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, Zonguldak, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2020, ss.8

An Assessment of the Public Participation Banking by Grey Relational Analysis Method Based on the Income-Expense and Profitability Variables: Evidence from 2015-2019 Data

International Conference on Applied Economy and Finance Extended with Social Science (e-ICOAEF VII), İzmir, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2020, ss.225-239

FİRMALARIN FİNANSAL YÖNETİM STİLLERİNİN BÖLGELER ARASI FARKLILIKLARININBELİRLENMESİ: VIKOR YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.944-954

TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ SDTABANLI TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: 2014-2018DÖNEMİ VERİSİNDEN KANITLAR

ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019

Ana Metal Sanayinin Firma Ölçeklerine Göre Likidite ve KarlılıkBaşarılarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.483-489

Kredi ve Borç Servisinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Araştırma

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bütünleşik Entropi-WASPAS ÇokKriterli Karar Verme Yaklaşımı

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.476-482

Yatırım ve Kalkınma Bankalarının Aktif Kalitesi ve Karlılık Analizi

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Girişimciliği Destekleme ve Yoksulluğu Önleme Yöntemi Olarak Mikro Kredi Sistemi: Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and the Present, Karabük, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.81-89

Borsa İstanbul’da Hisse Senetleri İşlem Gören Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları’nın 2010-2016 Dönemi Finansal Performans Analizi

Business and Organization Research(International Conference), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.590-594

Firmaların Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Karabük İli Örneği

1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.636-639

Türk Mevduat Bankalarının CAMELS Değişkenlerine Dayalı TOPSIS Yöntemi ile İncelenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar

Business and Organization Research(International Conference), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018, ss.623-627

Türk Bankacılık Sistemi’nde Dualitenin Tarafı Olarak Katılım Bankacılığı Sektörü’nün Performans Analizi: 2005-2017 Verisinden Kanıtlar

1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and the Present, Karabük, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.74-80

Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’xxdan Kanıtlar

Business and Organization Research Conference (Borconference), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.629-634

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), BANDIRMA, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018

YATIRIMCI DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ:KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal araştırmalar Kongresi 2018, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.124-128

ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANSDEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.127

Finansal Performans Yönetimi’nde Kriter Ağırlıklandırma İçin Yeni Bir Yaklaşım: Nesnel Analitik Hiyerarşi Süreci (N-AHP)

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (18. EYİ), Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.277

İmalat Sektörünün Promethee Yöntemi İle Finansal Performansının Belirlenmesi: 2004-2014 Dönemi Verisi

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017” (InGlobe), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.292-313

An Assessment of the Paper Industry Firms Listed in Borsa Istanbul Using Entropy-Based MAUT Method

16th Conference of the Eurasia-Business-and-Economics-Society (EBES), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, cilt.4, ss.15-28 identifier

Bartın İli nin Bankacılık ve Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi

I.Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.291-302

BARTIN İLİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜ VE SERMAYE PİYASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU, Bartın, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, cilt.1, ss.291-302

KOBİ’LERDE FİNANS YÖNETİMİ

3rd International Conference on Science Culture and Sport, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 26 Mayıs 2014, ss.22

Girişimciliğin Özendirilmesi ve KOBİ Teşvikleri

II.Ulusal Orta Anadolu Kongresi-Küresel Rekabette Yeni Verimlik Stratejileri-, Ankara, Türkiye, 30 Aralık 2002, ss.259-279

Kitap & Kitap Bölümleri

ENTROPİ TEMELLİ COPRAS ÇOK KRİTERLİ KARARVERME YÖNTEMİ VE SEKTÖREL BİR YAKLAŞIM:TÜRK HAYAT / EMEKLİLİK SİGORTA SEKTÖRÜÜZERİNE BİR UYGULAMA

GÜNCEL FİNANSARAŞTIRMALARI, Serkan Yılmaz Kandır, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.113-129, 2020

TÜRK KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ENTROPİ TEMELLİ TOPSIS UYGULAMASI

İŞLETME VE FİNANS YAZILARI-IV, CEM KARTAL, MELİK KAMIŞLI, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.376-394, 2020

KREDİ KARTI SEÇİMİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİKENTROPİ-WASPAS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYAKLAŞIMI

Güncel Bankacılık veFinans Çalışmaları, KANDIR Serkan Yılmaz, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.119-135, 2020

BRICS-T ÜLKELERİNDE KREDİ VE BORÇ SERVİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: 2002-2018 DÖNEM VERİSİNDEN KANITLAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Yüksel Akay Ünvan, Editör, IVPE Yayınevi, Cetinje, ss.127-140, 2020

ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARI

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR, FERUDUN KAYA, Editör, BETA BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş., İstanbul, ss.221-246, 2019

İşletme Sermayesi Yönetimi

Finansal Yönetim, Doç.Dr.Ferudun Kaya, Editör, Beta Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.179-190, 2019

FİNANSAL PİYASALAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR, FERUDUN KAYA, Editör, BETA BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş., İstanbul, ss.15-48, 2019

KREDİ VE LİKİDİTE AÇISINDAN KOBİ-BANKA İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERLEMELER – I (İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın), Metin Kılıç, Editör, BETA BASIM YAYIN DAĞITIM A.Ş., İstanbul, ss.271-292, 2019

An Assessment of the Paper Industry Firms Listed in Borsa Istanbul Using Entropy-Based MAUT Method

Financial Environment and Business Development, Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir, Ugur Can, Editör, Springer International Publishing Switzerland, Berlin, ss.15-28, 2017

Paranın Zaman Değeri

Finansal Yönetim, Ferudun Kaya, Editör, Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.17-47, 2015