Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yahudilik’te Zina Suçunun Karşılığı Olan Recm’in İnsan Hayatı ve Ailenin Kutsallığı Bağlamında İncelenmes

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.70-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batıda Oluşan ’’Öteki’ Anlayışının İnançla Olan İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.3156-3167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic and Commercial Relations of the Prophet Muhammad with the Jews

Afro Eurasian Studies, cilt.7, ss.236-253, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kapadokyalı Bir Hıristiyan Teolog: Nazianzoslu Gregorios ve Hıristiyan Teolojisinin Şekillenmesine Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.612-626, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oryantalist İslam Yorumlarının Psiko-Sosyal temelleri

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.32-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir arada yaşama tecrübesi bakımından Osmanlı Dönemi Kıbrıs,

Yakın Doğu Üniversitesi, İslam Tetkikleri Merkezi dergisi,, cilt.2, ss.19-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslami Reddiye geleneğinde Tebşirat Problemi

Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,, cilt.8, ss.145-161, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5 İslam –Yahudi Polemiği Bağlamında Rahmetullah el-Hindi’nin Yahudi Kutsal Kitabı Tevrat’ın Tahrifi Meselesine Bakışının Değerlendirilmesi

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.205-219, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yuhanna ed-Dımaşki’nin ‘’Bir Hıristiyan ile Müslüman arasında Diyalog’’ isimli risalesinin Değerlendirilmesi

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.111-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahya Dımeşki ve İkonoklastik Konsil

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.59-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendinin Hıristiyanlıkla ilgili görüşleri

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.165-183, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Mithat Efendi’nin Hıristiyan Kutsal Kitabının Tahrifi Meselesine Bakışı

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.43-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinlerde Dünyadan Feragat Etme (Fakirlik) Düşüncesi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.269-297, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yahudilikte Suçlar ve Cezalara Dair Bir Değerlendirme

I. International Congress of Human and Social Sciences Research, Karabük, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.831-841

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Son Dönem Tokat Alimleri

Geçmişten Günümüze Tokatta ilmi ve Kültürel Uluslararası Sempozyum, Tokat, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.141-164

Hz. Ömer Döneminde Müslümanların Kudüs’ü Fethi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2018, cilt.1, ss.523-533

Batıda Oluşan ‘’Öteki‘’ Algısının Kitâb-ı Mukaddes Bağlamında Değerlendirilmesi

”Muasır Dünyada Entegrasiya ve Elmin Aktual Problemleri” Mevzusunda Keçirilen Respublika Elmi Konferansı, LENKERAN, Azerbaycan, 22 - 23 Aralık 2017, cilt.1, ss.88-89

‘’ Ebû Hanife’nin Sünnî İslam Kelâmının Oluşumuna Etkisi’

Kastamonu Üniv. İlahiyat Fak. IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Hanefîlik-Maturîdilik, Kastamonu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.27-33

Kitap & Kitap Bölümleri