Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazzâli ve David Hume Bilgi Kuramlarında Dinî Bilginin İmkânı

tarih kültür ve sanat araştırmaları, cilt.4, ss.12-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazzâlî’ye Göre Akıl ve Dinî Bilgi Kaynağı Olarak Aklın Önemi

tarih kültür ve sanat araştırmaları, cilt.3, ss.14-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Son Dönem Tokat Alimleri

Geçmişten Günümüze Tokatta ilmi ve Kültürel Uluslararası Sempozyum, Tokat, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.141-164

Devvani’nin Enmuzecu’l Ulum Adlı Eserinde Hudus Kavramı

uluslararası insan ve toplum bilimleri araştırma kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.767-776

Antik Yunan Felsefesinde Müziğin Arke Ve Logosu (Phythagor Ve Platon Bağlamında)

MÜASİR DÜNYADA İNTEQRASİYA VƏ ELMİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏNRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ, LENKERAN, Azerbaycan, 22 - 23 Aralık 2017