Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kabilesini İslam’la Şereflendiren Sahabî Tufeyl Bin Amr Ed-Devsî

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.56-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arşiv Kaynaklarına Göre İstanbul’a Kırım ve Kafkas Göçleri (1858-1864)

Journal of History School, ss.1525-1555, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVII. Yüzyıl Ortalarında Kiğı Sancağında İskân ve Toplum Yapısı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.590-631, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi’nin Tarihçiliği ve Kaynakları Kullanma Usulü

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.563-594, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kara Davud Paşa Camii İmâreti Vakfı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.243-290, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Döneminde Terme’nin İdari ve Sosyal Yapısı

İlahiyat, ss.81-105, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Musevilerin Filistin’e Yerleşme Çabaları ve Vakıf Arazisi Üzerine Kurulmuş Bir Musevi Hastanesi Misgab Ladah Musevi Hastanesi

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.67-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tersâne Âmire Açısından Terme’nin Önemi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.454-480, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekfurdağlı Bir Âlim Osman Nuri Efendi ve İcâzet-nâmesi

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.7-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI

Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.26-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

According to Archive Sources Salahaddin Ayyubi's Foundations in Jerusalem

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.403-424, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Arşiv Belgelerine Göre Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs Vakıfları

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.403-424, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Safranbolu’nun Yetiştirdiği Üç Mümtaz Âlim Ahmed Rıfat, Hüseyin Fevzi ve Mehmed Kâmil Efendi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.548-562

Arşiv Belgelerine Göre Siyasi Faaliyetlerin Gölgesinde Üsküdar Berberyan Mektebi

10. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, cilt.1, ss.395-415

Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyılda Bâzergânlarla Osmanlı Hazinesi Arasındaki Parasal İlişkiler

1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi, 27 - 29 Eylül 2018, ss.200-213

DÜRÜSTLÜK TİMSALİ BİR NÂİB BOYABATLI HAFIZ HALİL ŞÜKRÜ EFENDİ

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk-İslam Kültürü Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.627-638

Arşiv Belgelerine Göre Canik’te Çerkes Muhacirler ve İskânları

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu:“Geçmişten Günümüze GÖÇ”, 17 - 19 Şubat 2017

HACI HÂFIZ MEHMED TEVFİK EFENDİ VE MEHMED EMİN EFENDİ

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

Fatih Camii Dersiamı Mutekifzade İbrahim Hamdi Efendi

Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5 - 07 Mayıs 2016

XVII Yüzyıl Boyunca Kıbrıs Sürgünlerine Dair Bazı Notlar

Osmanlı Döneminde Kıbrıs, 9 - 11 Ekim 2015, ss.304-332

Arşiv Belgelerinde Manisa Mevlevihanesi

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-IV Saruhanoğulları Beyliği, 5 - 07 Kasım 2015

Osmanlı Döneminde Terme

Osmanlı Döneminde Terme Sergisi, Türkiye, 05 Ekim 2015

Çapakçur Kaymakamı Hüseyin Rüşdü Efendi Hakkında Şikâyetler ve Yapılan Tahkîkât

Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu, Türkiye, 1 - 02 Ağustos 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Mustafa Feyzi Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufî Kişiliği

Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat, Hasan Keskin -Özkan Öztürk, Halil İbrahim Delen, Ali Sever, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.470-490, 2019

Tekirdağ Ulemâsından Müderris ve Müftü Hafız Osman Nuri Efendi

Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat, Hasan Keskin, Özkan Öztürk, Halil İbrahim Delen, Ali Sever, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.490-505, 2019

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Harran Kazasının Teşkili

İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran, Kasım Şulul-Murat Akgündüz vd, Editör, Berikan Yayıncılık, Ankara, ss.235-253, 2018

Büyük Selçuklular

İslam Tarihi II, Nurettin Gemici-Hilal Livaoğlu Menküç, Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.265-339, 2018

İdil Bulgarları

İslam Tarihi II, Nurettin Gemici-Hilal Livaoğlu Menküç, Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.151-183, 2018

Arşiv Kaynaklarına Göre Beylerbeyi Frenk Cafer Paşa’nın Kıbrıs’taki Vakıfları

Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları, Mehmet Mahfuz Söylemez, Editör, Yakın Doğu üniversitesi, ss.211-256, 2017

Safranbolulu Bir Alim Mehmed Rifat Efendi; Hayatı ve İcazetnamesi

Dünden Bugüne Safranbolu da Dini Hayat, Hür Mahmut Yücer, Editör, Safranbolu Belediyesi, Karabük, ss.172-201, 2016

Safranbolulu Bir Müftü Mustafa Asım Efendi; Hayatı ve İcazetnamesi

Dünden Bugüne Safranbolu da Dini Hayat, Hür Mahmut Yücer, Editör, Safranbolu Belediyesi, Karabük, ss.140-171, 2016