Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplu Taşıma Sürücülerinin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi ve İş Stresine Etkileri

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.133-149, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ve İş Stresi Arasındaki İlişki: Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma

Journal of Economics Business and Organization Research, cilt.2, ss.52-69, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Olumlu ve Olumsuz Mizah Kullanımı ile Çalışan Tutumları Arasındaki İlişki

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.125-150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Perceptions of Organizational Politics on Workplace Friendship: A Study on Healthcare Employees

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.515-531, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.66-78, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Relationship Between Person-Organization Fit and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction

International Journal of Management and Administration, cilt.2, ss.135-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dönüştürücü Liderliğin İç Girişimcilik Davranışına Etkisi: Bolu İlinde Bir Araştırma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.147-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.53-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü

Business and Management Studies: An International Journal, cilt.5, ss.500-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement

The Online Journal of Science and Technology, cilt.7, ss.214-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.209-233, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Social Media Usage on Students’ Stress and Anxiety: A Research in Karabuk University Faculty of Business

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.6, ss.253-260, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma

Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.89-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karabük Üniversitesi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.20-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Organizational Climate on Work Life Balance

International Journal of Research in Commerce, IT and Management, cilt.6, ss.76-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramsal Bir Bakış

Business and Management Studies: An International Journal, cilt.3, ss.364-381, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Utilitarian and Hedonic Values on Young Consumers Satisfaction and Behavioral Intentions

Eurasian Journal of Business and Economics, cilt.8, ss.1-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının Etkisi Kardemir A Ş de Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.79-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

şyeri Yalnızlığının İşkoliklik Üzerindeki Etkisi Kardemir A.Ş.'de Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), cilt.13, ss.79-100, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Görev Yapan Akademisyenler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.48-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Direct and Indirect Effects of Psychological Contract Breach on Academicians Turnover Intention ın Turkey

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.2, ss.50-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Yönetimi Uygulamaları Kapsamında İnsan Kaynakları Yönetiminde Meydana Gelen Değişimler

Business and Management Studies: An International Journal, cilt.1, ss.83-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.201-225, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması Kısıtlar Teorisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.5, ss.177-196, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılaşmanın Teorik Gelişimi ve Tarihsel Süreç İçinde Farklı Alanlarda Görünümleri

Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.10, ss.113-144, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Taşkömürü Kozlu İşletme Müessesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması

Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.9, ss.135-178, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Kaynağı Seçiminde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Etkileşimli Beklenti Düzeyi Yaklaşımı

Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, cilt.9, ss.105-125, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanan İşyeri ArkadaşlıklarınınTutumsal Sonuçları

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.877-897

Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 19 - 21 Temmuz 2018

X ve Y Kuşağı Çalışanların Lider-Üye Etkileşimi Algıları Arasındaki Farklılık: Demir-Çelik Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Third Mediterranean International Congress on Social Sciences (MECAS III), Budapest, Macaristan, 19 - 22 Haziran 2018, cilt.2, ss.197

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık Ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.46

The Effect of Job Insecurity on Job Involvement: The Mediating Role of Trust

3rd International Conference on the Changing World and Social Research, ROMA, İtalya, 8 - 10 Ağustos 2017

The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship between Person-Organization Fit and Organizational Citizenship Behavior: A Study on Bank Employees

3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 12 Kasım 2017, ss.20

İşyeri Arkadaşlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlılığın Aracılık Rolü

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.131-139

The Effect of Spousal Support on Emotional Exhaustion for Married Academicians The Mediating Role of Job Satisfaction

2nd International Conference on the Changing World and Social Research, BARSELONA, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016, ss.813-818

Algılanan Kişi Örgüt Uyumu ve İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

International Congress of Management Economy and Policy ICOMEP 2016, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.3801-3813

The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement

International Science and Technology Conference ISTEC 2016, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1247-1253

YABANCI UYRUKLU LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DURUM ANALİZİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi Karabük Üniversitesi

1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016, Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının Etkisi

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2014, ss.901-909

Tıbbi Atık Yönetimi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması

Uluslararası Çevre Sempozyumu 2009, Manaus, Brezilya, 20 - 23 Mayıs 2009

İş Aile Yaşam Çatışmasının Nedenleri ve İş Sağlığı Açısından Sonuçları

V. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2009

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yönetime Katılma Teknikleri

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2008

Akademik Personelin Performans Değerleme Sistemine Dair Algıları Ve Yeni Bir Sistem Tasarımı İçin Öneriler

Türkiye nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Durumsal Liderlik

Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, TEZCAN UYSAL,CENK AKSOY,FATMA YILMAZ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.133-150, 2020

İşletmelerin Kuruluşu

İşletme Bilimine Giriş, ŞABAN ESEN ALPER AYTEKİN, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.73-103, 2018