Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Kurumlarında Kurumsal İmaj Algısı veÖrgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

Sağlık ve HemşirelikYönetimi Dergisi, cilt.7, ss.310-315, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE PARA YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA

Business and Management Studies: An International Journal, cilt.2, ss.105-135, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COMPARISON OF OECD COUNTRIES WITH CLUSTERINGALGORITHMS ACCORDING TO THE ECONOMICFREEDOM INDEX

RTU 59TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIPSCEE’2018, Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018 Creative Commons License

SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİMİNDE ÇEVRE KORUMA DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİNE ETKİSİ

1st International Health Sciences and Life Congress 02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.790-791

Öğrenen Organizasyon İçinde Tıbbi Mümessiler

6. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Kurumsal Öğrenmenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Tıbbi Mümessiller Üzerine Bir Uygulama

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Mart - 03 Nisan 2018

The Motivations For Social Media Use Of The University Students: An Evaluation Within The Framework Of The Uses And Gratifications Theory

15th Communication in the Millenium, İrvine, California, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mayıs 2017, ss.165-177

Alt Ekstremite Deformitelerinin Postüral Stabilite Üzerine Etkisi: Ön Çalışma

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

PARAMEDİKLERDE KAVRAMA KUVVETİ İLE OMUZ PROPRİYOSEPSİYONUNUN İLİŞKİSİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

ALT EKSTREMİTE DEFORMİTELERİNİN POSTÜRAL STABİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN ÇALIŞMA

Adnan Menderes Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Managerial Problems of City Vision: A study on Safranbolu

IX. european conference on social and behavioral sciences, 3 - 06 Şubat 2016

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazi Demografik Değişkenlere Göre Yaşlılara Yönelik Tutumları

Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu, Özet Kitabı, Yozgat, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.73