GENÇLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİLERİ: BİR DERLEME


Creative Commons License

Demirer B. , Güneş M.

2nd International Young Researchers Student Congress, Burdur, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.75-80

  • Basıldığı Şehir: Burdur
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.75-80

Özet

İnternet, günümüzde erişilebilir ve daha fazla hizmet alanına sahip küresel bir ağdır ve kullanımının her yaş grubunda hızla arttığı bilinmektedir. İnternetin olumlu bir fenomen olduğu kabul edilmesine rağmen, internet bağımlılığı, son dönemlerde kullanıcılarının kötüye kullanımı ile tartışılmaya başlanmış bir kavramdır. Özellikle son yıllarda mobil ve giyilebilir teknolojilerdeki gelişmeler, bireylerin internete sürekli olarak istedikleri yerde ve zamanda erişmelerini sağlayarak internet bağımlılığının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. İnternet kullanımı son dönemlerde özellikle ergen çocuklar arasında oldukça yaygındır. Yapılan çalışmalarda interneti en sık kullanan yaş grubunun 14-24 yaş arasında olduğu bildirilmektedir. İnternet kullanımına bağlı sorunların bir bağımlılık türü, bir dürtü kontrol bozukluğu ya da bir obsesif kompulsif bozukluk olduğu henüz net olarak sınıflandırılmamıştır. Ancak internetin aşırı kullanımına bağlı görülen bağımlılık benzeri davranışların insanların hayatında birçok noktada etkili olabildiği düşünülmektedir. Bu etkilerden biri ise beslenme düzeni ve fiziksel aktivitedir. Beslenme davranışını etkileyen birçok sosyal, kültürel ve psikolojik faktör vardır. Aşırı internet kullanımı sonucu görülebilen internet bağımlılığı ise bunlardan biridir. Yapılan çalışmalarda gençlerde görülen internet bağımlılığının düzensiz beslenme alışkanlıklarına, öğün atlamalarına, dengesiz beslenmeye neden olabileceği, fiziksel aktivitelerinde azalmalara ve baş-boyun ağrılarına sebep olabileceği aynı zamanda birtakım psikolojik sorunlara yol açabileceği bildirilmektedir. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde bu derleme çalışmada internet bağımlılığının genç bireylerde beslenme ve fiziksel aktivitelerine yönelik etkilerinin güncel literatür ışığında tartışılması amaçlanmıştır. 

The Internet is a global network that is accessible and has more service areas today, and its use is known to increase rapidly in all age groups. Although the internet is accepted as a positive phenomenon, internet addiction is a concept that has recently started to be discussed with the abuse of its users. Especially in recent years, developments in mobile and wearable technologies have played an important role in the emergence of internet addiction by enabling individuals to access the internet when and where they want. Internet use is very common recently, especially among adolescents. Studies have reported that the age group that uses the internet most frequently is between the ages of 14-24. Internet-related problems have not yet been clearly classified as a type of addiction, an impulse control disorder, or an obsessive-compulsive disorder. However, it is thought that addictive-like behaviors seen due to excessive use of the internet can be effective at many points in people's lives. One of these effects is diet and physical activity. There are many social, cultural and psychological factors that affect nutritional behavior. Internet addiction, which can be seen as a result of excessive internet use, is one of them. Studies have reported that internet addiction seen in young people can cause irregular eating habits, skipping meals, unbalanced nutrition, decrease in physical activities and head and neck pain, and also cause some psychological problems. When all these data are evaluated, it is aimed to discuss the effects of internet addiction on nutrition and physical activities in young individuals in the light of the current literature in this review study.