ANNELERİN YEMEK ZAMANI DAVRANIŞLARI İLE 4-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Özyürek A. , Arslan N. , Begde Z.

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.744

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.744

Özet

Amaç: Çocukların vücut kitle indeksleri (VKİ), beslenme davranışlarıyla yakından ilişkilidir. Beslenme davranışları ise çocuğun bakımıyla ilgili olan annelerin yemek zamanı davranışlarıyla yakından ilişkili görünmektedir. Özellikle çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek için, annelerin yemek zamanı davranışlarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada, annelerin yemek zamanı davranışları ile 4-12 yaş grubundaki çocukların VKİ arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubunu, okul öncesi eğitim kurumu ve ilkokula devam eden, 4-12 yaş grubunda 251 çocuk oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Hendy ve arkadaşları (20019) tarafından geliştirilen ve Arslan (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımları ile değişkenlerin normal dağılımdan gelmemesi nedeniyle Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki çocukların genel olarak normal VKİ sahip oldukları, bunu obez çocukların izlediği görülmüştür. Çocukların VKİ ile annelerin yemek zamanı davranışları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Annelerin yeme konusunda 4-9 yaş çocuklara 10-12 yaş çocuklardan daha fazla ısrarcı oldukları, 7-9 yaş grubundaki çocuklara 10-12 yaş grubundaki çocuklardan daha fazla yemek seçeneği sundukları belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışma Karabük Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen KBÜ-BAP-16/1-KP-186 Nolu projenin bir ürünüdür