FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNREKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI


ÖZTÜRK M. A. , YIKILMAZ A.

III. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), 10 - 11 Kasım 2017