Kobilerin Problem Algılamalarına Yönelik Uyum Analizi Çalışması: Karabük İli Örneği