İslami Finansın Avrupa ve Türkiye’de Gelişim Süreci


Creative Commons License

Güçlü F. , Kılıç M.

4th SCF International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey - EU Relations”, Nevşehir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.45

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.45

Özet

İslami finans, son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse dünyada hızla bir gelişme evresini yaşamaktadır. Bu gelişmede 2000’li yıllarda başlayan küresel finansal krizlerin etkisiyle geleneksel finansal sisteme karşı oluşan güvensizliğin artmasının etkisinin olduğu söylenebilir. Finansal krizler karşısında yatırımcılar farklı alternatiflere yönelmişlerdir. Söz konusu durum, tasarruflarını inançlarına uygun yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen Müslüman yatırımcıların yanı sıra, böyle bir bakış açısından hareket etmeyen ancak yatırımlarının riskini azaltmak isteyen yatırımcıların da İslami finansa ve onunla ilintili yatırım araçlarına ilgisini artırmıştır. Ayrıca, kriz sonrası dönemde finansal piyasalarda yaşanan genel iyileşme, İslami finans alanında da ilerleme kaydedilmesinde rol oynayan faktörlerden birisi olmuştur. Çalışmada İslami finansın Avrupa’da ve Türkiye’deki gelişimi kronolojik sırayla; etkin kurumlar, ilgili mevzuat, İslami finansın uygulama alanları, İslami finansal ürünlerin varlık büyüklükleri gibi göstergeler ışığında incelenecektir. Bu bağlamda İslami finansın Avrupa’da ve Türkiye’deki mevcut durumu ve yaşadığı gelişme ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Islamic finance has experienced a rapid development phase in recent years both Turkey and the world. The key reason of this development is increasing lack of confidence against conventional financial system, driven by global financial crises that began in the 2000s. Because of the financial crisis, investors have sought different financial alternatives. The mentioned situation has increased the interest of Muslim investors who want to invest their savings in the financial instruments which are appropriate for their beliefs, as well as investors who do not have such a concern but want to reduce risk of their investments, to Islamic finance and related financial instruments. In addition, the overall improvement in the financial markets in the post-crisis period has been one of the factors playing a role in the progress of Islamic finance. In this study, the development of Islamic finance in Europe and Turkey will be investigated in the consideration of the indicators such as related institutions, relevant legislation, application areas of Islamic finance, size of Islamic financial instruments, in chronological order. In this context, the development and current situation of Islamic finance will be revealed.