Otoriter, Demokratik ve Serbest Bırakıcı Liderlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma


Tunçbilek M. M. , Kaya M.

Journal of Politics Economy and Management, cilt.3, ss.31-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Journal of Politics Economy and Management
  • Sayfa Sayıları: ss.31-52

Özet

Liderlik tarzları çalışanların örgütsel bağlılığını etkileyen faktörlerden birisidir. Lider, yönetim tarzına bağlı olarak örgütsel bağlık düzeylerini de değiştirebilecektir. Bu çalışmada serbestiyetçi, demokratik ve otoriter liderlik tarzının örgütsel bağlılığa etkisi araştırılmıştır. Liderlik tarzlarının belirlenmesinde kullanılan ölçek, Clark’ın (1998) geliştirmiş olduğu ölçek, araştırma konusuna ve Türkçeye uyarlanarak elde edilmiştir. Örgütsel bağlılık, Meyer vd.'nin (1993) geliştirdiği ve Wasti'nin (2002) Türkçeye uyarladığı ölçek aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırma evreni Karabük Merkez’inde faaliyet gösteren demir çelik işletmeleri, örneklemini buradaki beş demir-çelik işletmesi oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket yöntemiyle elde edilmiştir. Ankete cevap veren 259 kişinin verileri SPSS 24.0 istatiksel analiz yazılımı aracılığı ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre algılanan demokratik, serbestiyetçi ve otoriter liderliğin çalışanların genel örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi; demokratik liderliğin devam bağlılığı üzerinde olumlu ancak anlamsız, duygusal ve normatif bağlılıkta olumlu anlamlı etkisi; otoriter ve serbestiyetçi liderlik tarzının duygusal, devam ve normatif bağlılık üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi vardır.

Leadership styles are one of the factors affecting organizational commitment of employees. Leader who chooses management style will also be able to change his follower’s organizational commitment. In this study, effect of delegative, democratic and authoritarian leadership style on organizational commitment was investigated. The scale used in determining leadership styles developed by Clark (1998) was used by adapting to the subject of research and Turkish. Organizational commitment was measured through scale developed by Meyer et al. (1993) and adapted to Turkish by Wasti (2002). Research universe is iron and steel enterprises in central district of Karabük and the sample is five iron and steel enterprises in there. The data of 259 respondents were analyzed by SPSS 24.0 statistical analysis software. Correlation analysis was used to determine relationships between variables, and regression analysis was used to determine effect of independent variables on dependent variables. According to the results of the research, a positive and significant impact of perceived democratic, delegating and authoritarian leadership on the overall organizational commitment of employees; positive but meaningless effect of democratic leadership on continuance commitment, positive significant effect on affective and normative commitment; authoritarian and delegating leadership style has a positive and significant impact on affective, continuance and normative commitment.