Küresel kriz ortamında KOBİ’lerin rekabet gücü: Kayseri örneği


Tekin H.

3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi: Girişimcilik, İnovasyon & Ekonomik Kalkınma, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2011, ss.335-350

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.335-350

Özet

Son 10 yılda özellikle ülkemizde sık yaşanan finansal krizler doğal olarak ekonomik ve sosyal yaşamı derinden etkilemektedir. Bu krizler birçok sektörü ve işletmeyi olumsuz etkiledikleri gibi küçük ve orta boy işletmeleri de olumsuz etkilemektedirler. Fakat küçük ve orta boy işletmeler finansal krizler karşısında yapısal özellikleriyle bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptirler. KOBİ’lerin sahip olduğu bu avantaj ve dezavantajlar onların finansal kriz yönetimlerini de etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de özellikle de Kayseri’de KOBİ’lerin 2008’de yaşanan ve etkileri de hala süren finansal krize karşı durumunu incelemektir. Çalışmada öncelikle literatür özetlenmiş ve 2008’de yaşanan finansal kriz incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise Türkiye’de yaşanan 2008’deki finansal krizin Kayseri’deki KOBİ’ler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla Kayseri OSB’de yapılmış olan anketin rekabet gücü kapsamında analizi yapılmaya çalışılmıştır.

Frequently occurred financial crises especially in our country in last 10 years, have naturally and deeply affected the economic and social life. These crises adversely affect the small and medium-sized enterprises as well as many of the business sectors. However, the structural features of small and medium-sized enterprises provide some advantages and disadvantages in the face of financial crises. And the advantages and disadvantages of SMEs have an impact on their financial crises management. The main purpose of this study is to examine the status of SMEs in Turkey and especially in Kayseri after the 2008 financial crisis. In the study firstly the literature about financial crisis is summarized and then 2008 financial crisis is examined. In the second part of the study the effects of the 2008 financial crisis on SMEs in Kayseri are examined. For this purpose, the survey which is conducted in Kayseri Industrial Zone is tried to be analyzed within the scope of competitive advantage.