S. M. M. M. Bürolarının Öğrenen Örgüt Olma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Karabük İli Örneği


Creative Commons License

Güçlü F. , Tan F. Z.

II. Business Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.1147-1168

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1147-1168

Özet

Bilgi teknolojilerinin hızla geliştiği, bilginin çok kolay ulaşılır olmasının yanında çok hızlı değiştiği günümüz iş dünyasında, sektöründe rekabet etmek isteyen işletmeler öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalıdır. Bu bağlamda öğrenen örgütler, yaşadığı tecrübelerden sonuçlar çıkaran, çalışanlarını geliştirerek çevre koşullarına uyum göstermelerini sağlayan, neticede sürekli değişen, gelişen ve kendini yenileyen örgütlerdir. Bu çalışmanın amacı, Karabük ilinde faaliyet gösteren S. M. M. M. bürolarının öğrenen örgüt olma düzeyini ölçmektir. Öğrenen örgüt olma düzeyleri, bireysel, takım veya grup ve örgütsel öğrenme olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Çalışmada anket yöntemiyle elde edilen veriler Pearson Korelasyon Testi ve Ki-Kare Testi’ne tabi tutulmuştur. Ayrıca ilişki katsayıları kullanılarak hipotez ilişkilerine bakılmıştır. Meslek mensuplarının öğrenen örgüt olma düzeylerinin bireysel, takım veya grup ve örgütsel öğrenme boyutları bakımından anlamlı ilişki seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Karabük ilinde yapılan araştırma, meslek mensuplarının öğrenmeye zaman ayırdıklarını ve kendilerini geliştirmek için çaba sarf ettikleri sonucunu ortaya çıkartmıştır. Başka bir ifadeyle, öğrenen örgüt olma zihniyetinin yerleşmiş olduğu tespit edilmiştir.

In today's business world where information technologies are developing rapidly and information is changing very fast as well as being easily accessible, businesses that want to compete in their sector should be open to learning and development. In this context, learning organizations are organizations that produce results from their experiences, improve their employees and adapt to environmental conditions, and consequently change, develop and renew themselves. The purpose of this study is to measure the level of learning organization of the CPA offices in Karabük. Learning organization levels were examined in three dimensions as individual, team or group and organizational learning. In the study, the data obtained by the survey method were analyzed with Pearson Correlation Test and Chi-Square Test. In addition, hypothesis relationships were examined using correlation coefficients. It was found that the level of being a learning organization of the members of the profession was significant in terms of individual, team or group and organizational learning dimensions. The research conducted in Karabük revealed that accounting professionals take time to learn and make efforts to improve themselves. In other words, the mentality of being a learning organization is established.