COST MANAGEMENT IN IRON – STEEL INDUSTRY: AN EXAMPLE FOR LOCATION CHOICE BY TOPSIS METHOD


KARAKAYA A. , DULKADİR Ö.

Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.825-829

  • Basıldığı Şehir: Karabük
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.825-829

Özet

Günümüzde küresel ekonomi baş döndürücü bir hızla gelişimini sürdürmektedir. Tüm sektörler bu gelişimden belli ölçülerde etkilenmekte ve bu durum işletmeleri rekabet avantajı sağlayabilmek için optimal kararlar almaya zorlamaktadır. Türkiye’deki demir-çelik sektörü de hem bölgesel hem de küresel anlamda rekabet stratejisini yönetebilmek ve gelişmeye devam edebilmek için optimal kararları en etkin şekilde almak durumundadır. İşletmelerin fizibilite etütlerinde üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri de optimal kuruluş yeri seçimidir. Kuruluş yeri seçimi bir işletmenin geleceği açısından önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu nedenle yatırımcılar için alternatiflerin birden fazla olması halinde, çok kriterli karar verme yöntemleri ve karar alma süreçleri devreye girmektedir.

Bu çalışmada; Türkiye’de kurulu olan 3 entegre demir - çelik fabrikasının (KARDEMİR, ERDEMİR ve İSDEMİR) değişkenler üzerinden kuruluş yeri analizi yapılacak ve çoklu karar verme sistemlerinden TOPSIS’in kullanımı ile hangisinin en doğru yere kurulmuş olduğu tespit edilecektir. Böylece gelecek yatırımlar için analiz yapılan 3 bölgeden en uygun olanı da ortaya konulacak ve benzer kuruluş yeri seçimi analizlerinde TOPSIS yönteminin uygulanışı hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Maliyet Yönetimi, Küresel Rekabet, Kuruluş Yeri Seçimi, TOPSIS Yöntemi, Demir-Çelik Sektörü

Today's global economic life maintains its progress at an unprecedented pace. All industries are affected from these progresses in certain points and this situation compels companies to take optimal decisions for getting competitive edge.Iron and steel industry in Turkey has to take optimum decisions in order to manage local&global competion strategy and improve growing. For businesses, one of the worth-stressing subject of
feasibility study is optimum plant location choice. Plant location choice is an important starting point in terms of a company's future. On this account, multi-criteria decision-making models and decision taking processes become operational in the form of many alternatives for investors.
On this study; location of 3 integrated iron - steel factory (KARDEMİR, ERDEMİR and İSDEMİR) in Turkey will analyse by using today’s variances and the best located factory will be determined by using TOPSIS, one of the multi-criteria decision-making model. Thus, optimum one of analysed 3 region will be presented for future investments and application of TOPSIS method will be told in order to use on similar location choice analyses.
Keywords: Cost Management, Global Competition, Location Choice, TOPSIS Method, Iron and Steel Industry