Yaşlı bireylerde diz güveni ile instabilite, kas kuvveti ve düşmeler arasında ilişki var mıdır?


Güneş A. , Yalçınsoy E., Tarakci D., Algun Z. C.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (Online), cilt.30, ss.75-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (Online)
  • Sayfa Sayıları: ss.75-76

Özet

Amaç: Yaşlı bireylerde dize güven ile dizin frontal düzlemdeki instabiliteleri, diz ağrısı, diz ve ayak bileği kas kuvvetleri, vücut kütle indeksi ve düşmeler ile ilişkisini araştırmak ve bu ilişkilere yönelik yapılabilecek rehabilite edici girişimleri tanımlamaktı.

Yöntem: 55-65 yaş arası yaşlı bireylere son bir haftada öz bildirimle yürümede ağrı şiddeti, mini mental test, son üç ay içinde dizde burkulma/kayma, son altı ay içinde diz instabilitesine bağlı düşme, dize güven ve instabilite durumları soruldu. Diz ve ayak bileği kas gücü, dizde valgus/varus açısı değerlendirildi. Sonuçlar: Toplam yedi katılımcı çalışmaya dahil edildi. Son altı ayda 96 burkulma/kayma ve 14 düşme rapor edildi. Diz güveni ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0,05). Diz ekstansör kas gücü ile valgus/varus açılaşması ve düşme arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,05). Dize güven ile dorsifleksör kas kuvveti, düşme sayısı, plantar fleksör kas kuvveti, diz ağrısı şiddeti, valgus/varus açısı, hamstring kas kuvveti, vücut kütle indeksi, quadriseps kas kuvveti, mini mental test puanı arasında ilişki vardı (p<0,05).

Tartışma: Dize güveni artırmaya yönelik girişimlerde özellikle ayak bileği dorsifleksör kas kuvveti ve gücünün artırılması önemsenmelidir. Bunun yanında düşmelerin önlenmesine yönelik stratejiler, ayak bileği plantar fleksör ve diz fleksör kas kuvvetlerinin artırılması da dize güveni artıracaktır. Bu çalışmanın sonuçlarının daha net olarak açıklanabilmesi için daha fazla katılımcının incelenmesi gerekmektedir.

Purpose: The aim of this study was to investigate associations between knee confidence, knee instability in frontal plane, knee pain, knee and ankle muscle strength, body mass index, and falls in elderly individuals.

Methods: Individuals aged between 55-65 years were asked whether they had fell pain during walking, and mini mental test, knee bending and sliding in the last three months, falls due to knee instability, knee confidence and knee instability, knee and ankle muscle strength, selfreported knee instability, knee valgus/varus angle were evaluated.

Results: A total of 7 participants were included in the study. In the last 6 months, 96 bending/ sliding and 14 falls were reported. There was no significant relationship between knee confidence and independent variables (p>0.05). There was a correlation between knee extensor muscle strength and valgus/varus angle and number of falls (p<0.05). There was a relationship between the dorsiflexor muscle strength, falls, plantar flexor muscle strength, knee valgus/varus angle, knee flexor muscle strength (p<0.05).

Conclusion: It is important to increase the strength and endurance of the ankle dorsiflexor muscle during the attempts to increase the knee confidence In addition, strategies to prevent falls, increasing the ankle plantar flexor and knee flexor muscle strength would also increase knee confidence. In order to explain the results of this study more clearly, more participants should be examined.