COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL DESTEK MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Sağlık G. N. , Ersoy A. F.

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Temmuz 2020, ss.300-309

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.300-309

Özet

Kısa bir sürede pek çok ülke ve kıtaya yayılan COVID-19, bulaş riskinin yüksek olması ve ölümlere sebep olması nedeniyle küresel bir salgın ilan edilmiştir. İlan edilen salgından sonra alınan tedbirler, bireylerin günlük rutinlerini değiştirmiştir. Türkiye’de alınan önlemler kapsamında, üniversiteler kapatılmış ve eğitimlere çevrimiçi platformlar üzerinden devam edilmiştir. Salgın sürecinde üniversite öğrencilerinin yaşam şartlarında meydana gelen değişimlerin, süreç içerisinde olumsuz etkiler yaratmaması için sosyal destek mekanizmalarının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma, COVID-19 salgın sürecinde üniversite öğrencilerinin sosyal destek mekanizmalarının incelenmesi için gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 6 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 12 üniversite öğrencisi ile görüşülmüştür. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde, katılımcıların bazıları COVID-19 salgın sürecinde ruh hallerini sıkıcı, karmaşık, bunalmış olarak tanımlarken bazıları ruh hallerinde herhangi bir değişim olmadığını; salgın sürecinde kitle iletişim araçları ve internette çok zaman geçirdiklerini, aynı zamanda hobilerine zaman ayırdıklarını; çevrelerinden salgın sürecinde aldıkları sosyal desteğin kendilerini iyi hissetmelerine sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre sosyal destek mekanizması yetersiz olan katılımcıların, sosyal medya/internet bağımlılığı geliştirme olasılıklarının olduğu düşünülmektedir. Salgın sürecinde, şartlara uyum sağlayabilme ve stresle baş edebilme noktasında araştırmanın konusu olan üniversite öğrencilerinin sosyal çevreleriyle, yüz yüze görüşme gerçekleştirilemese de telefon/sosyal medya/internet aracılığı konuşmalar gerçekleştirmeleri, hane halkıyla ortak aktivitelerde bulunmaları, kaygılı oldukları durumları paylaşarak birbirlerini desteklemelerinin COVID-19 salgın sürecini daha başarılı yönetebilmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

COVID-19, which has spread to many countries and continents in a short period, has been declared a global epidemic due to the high risk of transmission and causing deaths. The measures taken after the declared outbreak changed the daily routines of individuals. As part of the measures taken in Turkey, universities have been closed and education has been continued through online platforms. It is thought that social support mechanisms are necessary to ensure that changes in the living conditions of university students during the epidemic process do not   cause negative effects in the process. This research was conducted to study the social support mechanisms of college students during the COVID-19 outbreak process. In this context, a total of 12 university students, including 6 women and 6 men, were interviewed. A semi-structured interview technique was used in the research. Under the findings, some of the participants described their moods during the COVID-19 outbreak as boring, complex, overwhelmed, while some described no change in their moods; they stated that they spent a lot of time on mass media and the internet during the epidemic, but also devoted time to their hobbies and that the social support they received from their environment during the epidemic caused them to feel good. It is thought that the university students who are the subject of the research in terms of adapting to the conditions and coping with stress will be able to conduct conversations via telephone/social media/internet, engage in joint activities with households, share and support each other in situations where they are concerned, helping them manage the COVID-19 outbreak process more successfully.