Arteria Renalis Varyasyonları: Bir Multidetektör BT Anjiyografi Çalışması


Öner S. , ÖNER Z.

KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.1-5, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

ÖZET

Amaç: Aorta abdominalis’in bir çift dalı olan arteria renalis (AR)’in varyasyonları oldukça sık görülmektedir. Literatürde farklı popü- lasyonlarda kadavra çalışmaları ve görüntüleme yöntemleri ile bu varyasyonlar gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı MD-BTA ile AR çaplarını, sayılarını, orjin seviyelerini ve dallanmalarını değerlen- dirmek ve saptanan varyasyonların literatürde yer alan sonuçlarla karşılaştırmasını yapmaktır.

Materyal ve Metot: Çalışmaya 18–85 yaş arası 206 olguya ait BTA görüntüsü dahil edilmiştir. Tüm görüntüler deneyimli bir radyolog ta- rafından iki ve üç boyutlu rekonstrüksiyonlarla analiz edilmiştir. AR çapları, sayıları, dallanmaları ve çıkış düzeyleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplam 412 böbrekte, 71 çoklu AR ve 32 erken dallan- ma olmak üzere %50 AR varyasyonu saptandı. Çoklu AR ve er- ken dallanma prevelansı erkeklerde sırasıyla %39,7, %34,9 iken, kadınlarda sırasıyla %26, %18,8 olarak gözlendi. En çok gözlenen varyasyon sağ veya sol böbrekte aksesuar bir AR bulunması şek- lindeydi (%23,5). AR çapları sağ böbrek arterleri için ortalama 5,17 mm (1,8–7,9 mm), sol AR için 5,13 mm (1,5–9,1 mm) bulundu. Tüm AR orjin düzeyleri T12 corpus vertebralis ile L4–5 discus interver- tebralis mesafesi arasında olup; en sık L1 corpus vertebralis (%46) seviyesindeydi.

Sonuç: Sonuç olarak AR’de normal paterne göre %50 oranında varyasyon görülmekte olup; bu varyasyonlarının bilinmesi böbrek transplantasyonu açısından önemlidir. BTA, bu varyasyonların gös- terilmesinde oldukça faydalı ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: arteria renalis; çoklu arteria renalis; MD-BTA; varyasyon

ABSTRACT

Aim: Variations of renal artery (RA), a pair of branches of the ab- dominal aorta, are very common. In the literature, these varia- tions are shown by cadaveric and imaging methods in different populations. This study aimed to evaluate the diameters, num- bers, origins, and branchings of RA by the Multi-detector (MD) Computerized Tomography Angiography (CTA), and to compare the results of the determined variations with those in the literature.

Material and Method: The study included 206 patients aged 18– 85 years with CTA images. An experienced radiologist analyzed all images in two and three-dimensional reconstructions. The diam- eters, numbers, branchings and origin levels of RA were evaluated.

Results: In a total of 206 patients, 50% RA variation was detected including 71 multiple RA and 32 early branching. The prevalence of multiple RA and early branching in men was 39.7% and 34.9%, respectively. RA anomalies were observed 26% and 18.8%, re- spectively in women. The most observed variation was the pres- ence of an accessory RA in the right or left kidney (23.5%). The mean RA diameters are 5.17 mm (1.8–7.9 mm) for the right RA and 5.13 mm (1.5–9.1 mm) for left RA. All RA origin levels are between the T12 vertebral corpus and the L4–5 intervertebral disc distance. L1 vertebral corpus (46%) was the most common level.

Conclusion: As a result, 50% variation is observed in RA accord- ing to the typical pattern. Knowledge of these variations is es- sential in kidney transplantation. CTA is a bene cial and effective method for demonstrating these variations.

Key words: arteria renalis; multiple arteria renalis; MD-CTA; variation