Suçun Biçimsel ve Maddi Anlayışı Açısından Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suç Kavramı


Creative Commons License

HÜSEYİNOĞLU E.

Ankara Barosu Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özet

Çar Rusyası’nda bulunan suçun biçimsel tanımı ve onun uzantısı olan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Sovyet Rusya’sı döneminde ilk başta terkedilmiş ve suçun maddi tanımı kabul edilmiştir. Ancak 1958 yılında “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi tekrar kabul edilmiş ve hazırlanan yeni 1960 tarihli Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda suçun biçimsel-maddi tanımına yer verilmiştir. Suçun biçimsel-maddi tanımı bugün yürürlükte bulunan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda da bulunmaktadır. Bu çalışmada Rusya Federasyonu ceza hukukunda yer alan suç kavramı; suçun biçimsel ve maddi anlayışı, Çarlık Rusyası’ndan günümüze Rus hukukunda suç kavramının tarihsel gelişimi, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda bulunan suçun özellikleri ve yapısal unsurları incelenmektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde, az önemli olduğu için sosyal tehlikeli sayılmayan eylemlerin cezalandırılmamasını öngören Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeye benzer bir hükmün Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi konusunda öneride bulunulmaktadır.

The formal definition of the crime in the Czarist Russia and its extension the “nulla poena sine lege” principle was discarded initially in the Soviet Russia period and material definition of the crime was accepted. But, in 1958 year, the “nulla poena sine lege” principle was accepted again and formal-material definition of the crime included in the prepared new Criminal Code of the Union of Soviet Socialist Republics dated 1960. The formal-material definition of the crime is also available at the Criminal Code of the Russian Federation in force today. In this study; the crime concept available at the Criminal Code of the Russian Federation; the historical development of the crime concept in the Russian Law from Czarist Russia to present and properties and structural elements of the crime available at the Criminal Code of the Russian Federation are studied. In the conclusion part of the study, a suggestion was made for adding of a principle which predicted the punishment of the actions that has no social risks due to have less importance and a similar arrangement in the Criminal Code of the Russian Federation to the Turkish Criminal Code.